Att läsa vid Lunds universitet

Om du utbildar dig på universitet eller högskola får du större möjlighet att etablera dig på arbetsmarknaden eftersom väldigt många yrken kräver en akademisk examen. Lönen blir i allmänhet högre. Förutsättningarna att göra karriär i och utanför Sverige är betydligt bättre.

KRITISKT TÄNKANDE I FOKUS

När du läser på universitet får du lära dig att tänka kritiskt och analytiskt. Med detta avses en förmåga att självständigt tolka och bilda sig en uppfattning om olika typer av information. Du lär dig att granska och ifrågasätta, att värdera olika uppgifter och bevis samt att ge och ta kritik i diskussioner med andra. Att tänka kritiskt och analytiskt är grunden för all akademisk verksamhet. Det är en förmåga som du bär med dig och använder hela livet.

SJÄLVSTÄNDIGT OCH UTVECKLANDE

Undervisningen på universitetet bygger på och uppmuntrar till självständighet. Vid seminarier, workshops, experiment, mässor och utställningar presenterar studenter sina arbeten. Att skriva, presentera och tala inför andra tränas hela tiden. En stor del av studierna sker utanför klassrummet, på egen hand eller i samarbete med kurskamrater. Detta är en viktig skillnad i förhållande till gymnasiet.

“På universitetet läser du ämnen du själv har valt. Jag läser det jag brinner för, varje dag!”

Fridmer, läser systemvetenskap

FORSKNINGSNÄRA

En annan skillnad mot gymnasiet är att universitetsutbildningen bygger på vetenskaplig eller konstnärlig grund och att den har nära kontakt med aktuell forskning. De flesta lärare som undervisar vid Lunds universitet är själva aktiva forskare och experter inom ett ämne.

HITTA DIN STUDIETEKNIK

Kurslitteraturen på universitetet är betydligt mer omfattande än på gymnasiet och en stor del av den är på engelska. Därför är det viktigt att ha en god studieteknik. På universitetet finns det studievägledare som kan hjälpa dig att lägga upp studierna. Dessutom har många institutioner studentmentorer som hjälper dig som ny student med tips och strategier.

“På mitt program läser vi alltid en kurs i taget. Självdisciplin och eget ansvar krävs för att så småningom hitta din egen studieteknik.”

Andrietta, läser biomedicin

KURSER ELLER PROGRAM

Vid Lunds universitet läser du antingen ett program eller kombinerar ihop din egen utbildning genom fristående kurser. Båda vägarna kan leda till en universitetsexamen. Såväl programmens som kursernas omfattning anges i högskolepoäng, hp. Det går 30 högskolepoäng på en termin och 60 högskolepoäng på ett läsår vid heltidsstudier. Heltidsstudier innebär för de flesta utbildningar 40 timmars arbetsinsats per vecka.

Lunds universitet erbjuder 1413 kurser. Du börjar med grundkurserna i ett ämne. Därefter kan du söka fortsättningskurser, fördjupningskurser och magisterkurser. Kurserna ges på grundnivå och avancerad nivå. På båda nivåerna kan du ta ut en examen, kandidatexamen alternativt magister- eller masterexamen.

Väljer du att läsa ett av Lunds universitets 272 olika program, börjar du med ett kandidatprogram för att sedan om du vill, avsluta med ett master- eller magisterprogram.

En examen, två olika vägar

På Lunds universitet läser du antingen ett program eller kombinerar ihop din egen utbildning genom fristående kurser. Båda vägarna leder till samma mål – en universitetsexamen.

VAD SKA JAG VÄLJA?

Universitetets utbildningar består av olika kurser. Antingen kan du läsa program, som består av ett antal förbestämda kurser som leder fram till en examen, eller så kan du läsa fristående kurser och sätta ihop din egen examen. Du väljer det som passar dig bäst. Vissa program som leder till yrkesexamen kan man dock inte läsa som fristående kurser.

PROGRAM

Fördelen med att läsa program är överskådligheten. Det finns en etablerad, väl genomtänkt struktur för hela utbildningen och du vet vad den leder till. Det kan vara en trygghet att veta att du har förtur till de flesta kurser på ett program. Du lär också känna dina kursare bättre, eftersom ni följs åt under studietiden, och får ofta en klasskänsla. Även om du läser ett program så ingår det ofta en del valbara kurser. Program som börjar på grundnivå omfattar 3–6 år. Kandidatprogram är på 3 år och det längsta yrkesprogrammet är 6 år. Du kan också välja att börja med att ta en kandidatexamen och därefter söka till ett magister- eller masterprogram.

“Att läsa på ett program är en trygghet”

Ousayma läser kandidatprogrammet i miljövetenskap. Hon kommer från Syrien, och via Kairo och Qatar flyttade hon till Sverige för 5 år sedan.

FRISTÅENDE KURSER

En fördel med att läsa fristående kurser är flexibiliteten. Du kan läsa dina kurser, som du väljer efter hand, i vilken ordning du vill. Du har möjlighet att profilera dig och skapa en unik utbildning. Vilka kurser du väljer beror på yrkesplaner och intressen. Om du till exempel är intresserad av att jobba inom EU, på departement eller myndigheter kan du välja kurser i statsvetenskap, nationalekonomi och handelsrätt kombinerat med språkstudier. Är du istället intresserad av att jobba inom hjälporganisationer kan du till exempel läsa mänskliga rättighetsstudier, freds- och konfliktvetenskap, socialantropologi och sociologi. Att läsa fristående kurser är också ett bra sätt att prova på universitetsstudier. Det är även ett utmärkt alternativ för dig som redan har en utbildning eller yrkeserfarenhet, och som vill vidga eller fördjupa din kompetens.

EXAMEN

Det tar tre år att bli färdig med en utbildning på grundnivå, en kandidatexamen om 180 högskolepoäng, både om du läst på program eller fristående kurser. Du kan sedan välja att läsa vidare på avancerad nivå, ytterligare ett eller två år, och ta en masterexamen. Möjligheterna är oändliga!

Vänd dig gärna till universitetets studievägledare med dina frågor och funderingar: www.lu.se/studievagledning.

“Flexibiliteten när man läser fristående kurser är det bästa.”

Filiph valde att skugga ett program och har läst en ekonomie kandidat genom fristående kurser.

– Möjligheten att läsa kurser på Ekonomihögskolan är mycket bra, säger han. Man får samma examen och läser med de som läser på programmet.